De Tweede Kamer wil werk maken van reparatie en hergebruik. En verder in deze ‘Nieuws uit Den Haag’ aandacht voor de afgifteplicht die nog niets in ingevoerd.

Tweede Kamerleden willen snel voortgang boeken met initiatieven om de circulaire economie te realiseren. Dit bleek op 15 februari in een debat van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat met Staatssecretaris Heijnen (IenW). De commissie, die sinds de verkiezingen bijna helemaal uit nieuwe volksvertegenwoordigers bestaat, zei prioriteit te willen geven aan maatregelen die circulariteit bevorderen en belemmerende regelgeving uit de weg te willen ruimen. Het belang van maatregelen op het gebied van reparatie en hergebruik was één van de belangrijkste gespreksonderwerpen en werd door meerdere partijen benadrukt.

De doelstellingen uit het Nationaal Programma Circulaire Economie zijn volgens de Kamer te weinig sturend en werden zelfs “pervers” genoemd omdat zij soms tegenstrijdig werken aan de circulaire doelen. Als voorbeeld werden afgedankte apparaten genoemd die voortijdig van de markt worden gehaald in plaats van ze een langere levensduur te geven. De Kamer heeft de staatssecretaris gevraagd om op korte termijn een inventarisatie te doen van initiatieven die reparatie en hergebruik bevorderen. Daarbij werd specifiek gevraagd om de Oostenrijkse reparatievouchers te onderzoeken en ook een reparatielabel. De staatssecretaris zegde toe de Kamer hier voor de zomer over te informeren. Desgevraagd herhaalde de staatssecretaris bovendien dat zij gaat kijken of de huidige inzameldoelstellingen voor de verschillende UPV’s voldoende circulaire stimulansen bevatten.  Stichting OPEN-voorzitter Steven van Eijck: “Het is goed te constateren dat de Kamer spreekt van perverse prikkels en dat de staatssecretaris kritisch is over de huidige doelstellingen. Wij denken voor wat betreft nieuwe doelstellingen voor AEEA en batterijen graag met haar mee”.

Belangrijk gespreksonderwerp was verder de doorontwikkeling van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) en de brief die de Kamer hierover eerder van haar ontvangen had. Staatssecretaris Heijnen gaf nogmaals expliciet aan, geen voorstander te zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid in de governance van een UPV. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de regie wil zij bij producenten laten.

Afgifteplicht nog steeds niet ingevoerd

De invoering van de afgifteplicht, die al diverse malen is uitgesteld vanwege de koppeling met de Omgevingswet, laat nog steeds op zich wachten. Volgens de staatssecretaris vindt er momenteel een juridische toetsing plaats. Zij sprak de hoop uit dat de afgifteplicht nog dit jaar kan worden ingevoerd.

The post Nieuws uit Den Haag first appeared on Stichting Open.